Історія

Кафедра філософії розпочинає свою історію з 1924 року, коли після отримання педагогічними курсами у Мелітополі звання «вищі педагогічні курси», було створено кафедру історії культури і статистики. Завідувачем кафедри був Б.А. Янковський, майбутній ректор Мелітопольського педагогічного інституту (1949-1961).

Детальніше зісторією кафедри філософії можна ознайомиитися за  посиланням https://drive.google.com/open?id=0ByvIHrzHFJ27WjlRUExOTjZFcEU

Захистили кандидатські дисертації та отримали ступінь кандидата філософських наук А.М. Землянський (2009) та О.М. Сіман (2010), кандидата педагогічних наук Г.Г. Тараненко (2010), ступінь кандидата філософських наук Є.М. Рябенко (2011), ступінь доктора філософських наук О.Г. Волков (2012), ступінь кандидата філософських наук О.В. Поправко (2012), ступінь кандидата філософських наук М.О. Семікін (2013), ступінь доктора філософських наук Р.І. Олексенко (2015).

У 2013 році вийшов друком перший номер науково-теоретичного часопису «Versus», який  згідно Наказу МОН України №1528 від 29.12.2014 був зареєстрований у переліку ВАК України як фахове видання.

У 2015 році на посаду завідувача кафедри філософії був обраний доктор філософських наук, професор кафедри, доцент Р.І. Олексенко. Під його науковим керівництвом кафедра активно досліджує трансформації культурно-освітнього простору та культуру життєвого самовизначення особистості в умовах цивілізаційних викликів.

Зважаючи на значні наукові здобутки та науковий потенціал кафедри філософії рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 15 грудня 2015 р., протокол № 5, затвердженим наказом МОНУ від 21 грудня 2015 року № 1329 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького було розширено перелік наукових спеціальностей: у докторантурі зі спеціальності 09.00.10 – філософія освіти; у аспірантурі зі спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

Сьогодні науково-методична робота кафедри філософії спрямована на озброєння студентів університету методологією творчого пошуку, на розробку питань організації їх самостійної роботи, самозростання. З кожної дисципліни кафедри  надруковані колективні методичні рекомендації до самостійної роботи  та навчальні посібники за участю викладачів кафедри.

Кафедра філософії бере активну участь в організації і проведенні  міжнародних науково-практичних конференцій, присвячених проблемам людиновимірності в освіті, університетських методологічних семінарів та у роботі всеукраїнських наукових конференцій.

Основні напрямки наукової діяльності кафедри філософії та основ загально гуманітарного знання

Зі звіту про наукову діяльність.

 

На кафедрі розробляються наступні оригінальні наукові напрямки, в межах яких досягнуті вагомі результати, що мають наукову новизну:

 • методологія дослідження політичного і педагогічного дискурсу, філософської методології й епістемології (доктор філос. наук, проф. Волков О. Г.). Перевага віддається розробці нормативного аналізу філософських, епістемологічних і методологічних доктрин, проблемам політичної аргументації.
 • філософія освіти (Молодиченко В. В.).
 • філософія толерантності (Троїцька О. М.)
 • теоретичний аналіз обґрунтування економічної діяльності та усвідомлення основ підприємницької діяльності в історії вітчизняної думки (доктор філос.. наук., доцент Олексенко Р. І.).
 • феномени культури  (к. філол.. н., доцент Будько М. В.)
 • філософія гри (к.філос.н., доцент Поправко О. В.).
 • аналіз політичного інтересу  (к.соціол.н., доцент Александров Д.В.

Результати наукової роботи були використані викладачами кафедри під час щорічної звітної конференції професорсько-викладацького складу, студентами та аспірантами філософського факультету під час виступів на ХІХ студентсько-аспірантських

 

Результати наукових досліджень кафедри були представлені на таких наукових конференціях:

 • «Гармонізація культурно-освітнього простору вищої школи: соціально-педагогічні аспекти». 12–13 червня 2014 року. – Мелітополь: МДПУ ім. Б.Хмельницького.
 • «Людовимірність гармонізації культурно-освітнього простору майбутніх педагогів: наукові досягнення і перспективи» 11-12 червня 2015 р.. – Мелітополь: МДПУ ім. Б.Хмельницького.
 • «Людина в умовах мінливості соціокультурного простору: духовно практичне вимірювання. 3–4 липня 2016 року. – Мелітополь: МДПУ ім. Б.Хмельницького.
 • «Роль освіти у формуванні життєвих цінностей молоді». 8  грудня  2017 року. – Мелітополь: МДПУ ім. Б.Хмельницького.

 

У науково-дослідній роботі бере участь весь склад кафедри.

Було опубліковано монографії та статті:

 

За період 1991-2013 рр. кафедрою видано такі методичні розробки до курсів, що читають викладачі кафедри:

Волков О. Г. Філософія: практикум. – Мелітополь: Люкс, 2017. – 396 с.  

Волков О. Г. Філософія бізнесу: практикум. – Мелітополь: Видавництво МДПУ, 1914. – 371 с.

Александров Д. В., Олексенко Р.І.., Тараненко Г.Г. Логіко-політичні студії: навчальний посібник. – Мелітополь, 2015. – 229 с.

Александров Д. В. Політологія: Практикум для студентів вищих навчальних закладів. – Мелітополь, 2014. – 204 с.

Александров Д. В. Соціологія: Навчальний посібник. – Мелітополь: Вид-во МДПУ, 2011. – 129 с.

Енергетичне право: Європейський досвід та українські практики: Навчально-методичний посібник за ред.. В.В. Молодиченко. – Київ: Міленіум, 2015. – 208 с.

Поправко О.В. Антропологія: Навчальний посібник. – Мелітополь: Вид-во МДПУ. – 2016. – 285 с.  

 

Захистив кандидатську дисертацію аспірант, що працює в інших закладах: Пешєв О. О. з темою «Філософсько-освітні експлорації Річарда Стенлі Пітерса: до рецепції в українських контекстах».