Конференції

ПРОГРАМНО-НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова програмно-наукового комітету
Солоненко А. М. – доктор біологічних наук, професор, ректор Мелітопольського
державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького;
Співголова програмно-наукового комітету:
Олексенко Р. І. – доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедри філософії
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького;
Кравченко Л.М. – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри культурології
та методики викладання культурологічних дисциплін Полтавського національного
педагогічного університету імені В.Г. Короленка
Члени програмно-наукового комітету:
Волков О. Г. – доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького;
Молодиченко В. В. – доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького;
Andriukaitiene Regina. – Doctor of Social Sciences, Management, Assoc. professor,
Marijampole College;
Землянський А. М. – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького;
Поправко О. В. – кандидат філософських наук наук, доцент кафедри філософії
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова оргкомітету:
Москальова Л. Ю. – доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького;
Співголови оргкомітету:
Мальцева І. А. – доктор біологічних наук, професор, перший проректор
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького;
Арабаджи О. С. – кандидат географічних наук, доцент, проректор із заочної форми
навчання Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана
Хмельницького;
Члени оргкомітету:
Федорова О.В. – кандидат педагогічних наук, професор, директор ННІ СПМО
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького;
Бєльчев П. В. - кандидат педагогічних наук, професор, декан факультету інформатики,
математики та економіки Мелітопольського державного педагогічного університету імені
Богдана Хмельницького;
Троїцька О. М. – доктор філософських наук, доцент, професор кафедри філософії
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького;
Будько М. В. – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри філософії
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького;
Александров Д.В. – кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри філософії
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького;
Глебова Н. І. - кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри соціології
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.
Відповідальний секретар оргкомітету:
Землянський Анатолій Миколайович
E-mail: philosofia_mdpu@ukr.net

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

9.00–9.45 Реєстрація учасників
10.00–10.30 Відкриття конференції
10.40–12.30 Секційні засідання
12.30–12.50 Кава-брейк
13.00–14.50 Секційні засідання
15.00–16.00 Заключне засідання

Регламент
Доповідь на пленарному засіданні. 20 хв.
Доповідь на секційному засіданні. 10 хв.
Повідомлення. 5 хв.

СЕКЦІЯ 1

ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНОМУ

КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

Модератор:
Олексенко Роман Іванович – доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедри філософії
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.
Lobas Viktoria. Human and creative potential of Yoga;
Vynohradova Alina, Povolotskyi Vadim. The formation of value orientations among modern
youth;
Авдимирець Наталія. Ціннісні орієнтації сучасної української молоді на шляху до
європейського простору;
Артюшенко П.П. Аспекти життєвих цінностей майбутніх учителів у діяльності
визначних наукових шкіл професійно-технічної освіти;
Байдуж А.Ю. Волонтерський рух в Україні і його роль у формуванні життєвих
орієнтирів молоді;
Балаєва Аліса. Пошуки ідентичності у глобалізованому суспільстві (на матеріалі роману
Бгараті Мухерджі «Донька тигра»);
Булавицька Катерина. Ідеологія сучасного фемінизму;
Варіна Ганна. Генезис формування професійної стійкості майбутніх фахівців в умовах
сучасного культурно-освітнього простору;
Васюк Ю.А. Гармонізація соціокультурних чинників самовизначеності особистості
студента в освітньому середовищі університету;
Власенко Елеонора. Універсалії музичної комунікації у контексті інтеркультурності;
Волков Aлександр. К обоснованию онтологии воспитания;
Георгадзе Тетяна. Роль християнської культури у формуванні сімейних цінностей
сучасної молоді;
Герасимова Ксенія. Роль музики у розвитку емоційної сфери дитини;
Гузь Володимир, Гузь Наталія. Формування ціннісних орієнтацій сучасної молоді як
системи координат життєвого простору особистості в умовах освітнього
середовища;
Даценко Вікторія. Мода як мистецтво;
Ілляшенко Дмитро. Мистецтво як фактор духовного розвитку особистості;
Іпатова Ірина. Проблема свідомості у філософії;
Козлякова Л.Д. Моральні домінанти студентської молоді в умовах кризового стану :
соціологічний вимір;
Коломак Олеся. Особистісний вибір хімічного освітнього шляху в умовах глобалізації;
Кравченко Д.М. Громадянські цінності студентської молоді в культурно освітньому
просторі регіону;
Кравченко Л.М. Ціннісно смислові домінанти соціокультурного менеджменту
Полтавського регіону;
Кузьміна Анастасія. Роль освіти у формуванні життєвих цінностей молоді;
Лінькова Тетяна. Проблема «свій –чужий» у гуманітарному дискурсі;
Луценко Сергій. Характер функціонування молодіжних громадських організацій в Україні
в умовах трансформації суспільства;
Манойленко Д.О. Позакультові практики християнських церков як актуалізація
громадянської спрямованості;
Маслов С.А. Проектний підхід як особлива форма організації культурної політики в
умовах соціально-економічної трансформації України;
Мельник Є.О. Місто як простір репрезентації соціального самопочуття і соціальних
очікування сучасної української молоді;

Мілько Наталя. Інтерпретація діалогу в освітньому процесі;
Мовчан М. М. Виховання і страх;
Молодиченко Н.А., Молодиченко В.В. Динаміка цінностей сучасного суспільства:
цивілізаційний аспект;
Моложон Каріна. Вплив художньої літератури на формування духовних цінностей
сучасної української молоді;
Москаленко Ольга. Мистецтво як фактор духовного розвитку особистості;
Наумук Ірина. Проблеми медіа у формуванні основних життєвих цінностей учителів
інформатики;
Наумук Олексій. Етичні аспекти використання не ліцензійного програмного
забезпечення майбутніми фахівцями галузі комп’ютерних наук;
Нещеретня Оксана. Формування духовних цінностей в освітньому процесі;
Олефір Ірина. Можливості використання в Україні досвіду діяльності Європейської
асоціації університетів щодо забезпечення якості вищої освіти;
Павлюченко С.Д. Конкурентноспроможність молоді як показник самореалізації;
Пінігіна Юлія. Концепт «таємниця» у соціально-філософській рефлексії;
Подчерняєва Наталія. Роль євроклубу у формуванні життєвих цінностей
старшокласників;
Польченко Анна. Родинні традиції українського народу як засіб виховання учнів
початкових класів;
Попова Марина. Роль музики у формуванні життєвих цінностей молоді;
Поправко Ольга, Реппіх Олександр. Концептуальне осмислення «homo festivus» як
феномену культури постмодерну;
Приходько. Ірина Гра-стратегія як засіб формування творчої особистості;
Решетнёва Юлия. Ценностно-смысловые доминанты платонической философской
школы;
Романчук Дар’я. Доцільність застосування кластерного підходу в освіті в умовах
інформаційної соціалізації;
Рублевська Лілія. Цілісність людини і природи у творчості майстрів Решетилівського
соціокультурного осередку (Полтавщина);
Рябцева Аліна. Людський капітал в Україні та шляхи його розвитку;
Саламатова А.В. Духовно-культурні практики міжконфесійної ради як чинник
гармонійного розвитку соціального простору Мелітополя;
Симоненко Світлана. Ціннісні орієнтації сучасної української молоді на шляху до
європейського простору;
Солов'ян Тетяна. Феномен студентського самоврядування у розрізі взаємозв’язків
суб’єктів освітнього процесу;
Стельмах Олексій. Кино как источник ценностных ориентаций студента;
Сюй Фейфей. До проблеми висвітлення духовного аспекту діяльності музиканта-
виконавця;
Тесленко Татьяна. Библия как азбука духовной культуры человечества;
Холоша Максим. Можливості використання досвіду відкритої освіти в університетах
Великої Британії в сучасній Україні;
Хоменко Зоя. Комфортна комунікація як життєва цінність особистості підлітка;
Цимбал Віталій. Вплив політичних подій сьогодення у формуванні національної ідеї та
політичної грамотності учнів;
Чернявська О.В. Духовний розвиток особистості майбутнього фахівця галузі культури у
процесі опанування мистецьких дисциплін;
Шарова Т.М. Сім’я - монада розвитку суспільства;
Шатило И.В. Роль образования в формировании жизненных ценностей современного
человека;
Шумейко Анастасія. Вплив мистецтва на формування і розвиток особистості;
Щербакова Ніна. Вплив процесу секуляризації на формування розвитку ціннісних

орієнтацій сучасної молоді;
Ярмоленко Анатолій. Формування міжкультурноі компетенції особистості;
Ясько Тетяна. Підготовка майбутніх фахівців з комерційної діяльності до розв’язання
творчих фахових завдань засобами інноваційних технологій;

СЕКЦІЯ 2

ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ: ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ;

Модератор:
Троїцька Олена Михайлівна – доктор філософських наук, доцент, професор кафедри
філософії Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана
Хмельницького;
Антонова Марина. Реалізація принципу наочності при вивченні математики
старшокласниками;
Артьомова Ірина. Організація діяльності соціальної психолого-педагогічної служби в
загальноосвітній школі;
Барнатович Катерина. Імідж сучасного педагога;
Батанцева Тетяна, Атрошенко Ганна. Проблеми вивчення дитячої літератури у вищому
навчальному закладі;
Безугла Людмила. Особливості патріотичного виховання дошкільників;
Беркі Віта. Використання кольоротерапії в ДНЗ як засобу оздоровлення дітей
дошкільного віку;
Бєляєва Світлана. Український народний живопис як засіб виховання дітей старшого
дошкільного віку;
Білик Андрій. Формування професійних ціннісних орієнтацій у студентів коледжу;
Богдан Марина. Вплив соціальних мереж на формування ціннісного ставлення до себе;
Бородіхіна О. Особливості вивчення драматичних творів у старших класах;
Брянцев Олександр. Роль сучасної інтерактивної книги у духовному розвитку
особистості;
Брянцева Ганна. Роль інтерактивної наочності у духовному розвитку особистості;
Бугаєнко Анастасія. Особливості соціально-психологічної роботи з дітьми, що зазнали
насилля в сім’ї;
Будовська Олена. Морально-етичні гідності казки у вихованні дошкільнят;
Ваcильчук Катерина. Формування професійної толерантності майбутніх викладачів
вищої школи в умовах магістратури;
Варава Тетяна. Технології застосування народної іграшки у педагогічному процесі
сучасного ДНЗ;
Верхола Юлія. Розвиток математичного мислення учнів на уроках алгебри в
загальноосвітній школі;
Волкова Віра. Проблема толерантності в теорії та практиці соціально-педагогічної
діяльності;
Волобуєва Аліна. Особливості розвитку адаптаційного потенціалу студентів;
Волошко Любов. Виховні можливості Петриківського розпису на заняттях з малювання
у дітей старшого дошкільного віку;
Ворожбіт Аліна, Гончар Наталія. Естетичне виховання як філософсько-педагогічна
проблема сучасного освітнього простору;
Гайдаєнко М. Інноваційні практики інтеграції внутрішньо переміщених осіб в суспільний
простір міста Мелітополь;

 

Гайдичук Надія. Формування професійно-творчих умінь діалогової взаємодії у студентів
коледжу;
Германова Діана. Педагогічні аспекти формування ціннісних орієнтацій учнів засобами
музично-ігрової діяльності;
Глебова Наталя. Роль освіти у формуванні соціальних компетенцій галузевих фахівців;
Глоба Марина. Педагогічні умови формування естетичного світогляду учнів художньої
школи засобами образотворчого мистецтва;
Глова Катерина. Реалізація індивідуального підходу як засобу підвищення ефективності
пізнавальної діяльності учнів молодшого шкільного віку;
Гнатенко Я.В. Психолого-педагогічні основи формування комунікативних цінностей
фахівців засобами іноземних мов;
Гніпель Д.І., Царькова О.В.. Особливості самоактуалізації особистості
старшокласників як засоби захисту їх психологічного здоров’я;
Гребенюк Олександра. Дидактичні умови творчого розвитку молодших школярів на
уроках з образотворчого мистецтва;
Гринюк Тетяна. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх
фахівців у політехнічному коледжі;
Дем`яненко Анатолій. Шляхи формування правової свідомості у підлітків;
Денисенко Є.В. Духовно-моральне становлення особистості майбутнього офіцера
Національної гвардії України: управлінський аспект;
Дряпун Євгенія. Теоретико-методичний супровід виявлення здібностей у дітей
молодшого шкільного віку на основі спадщини Григорія Сковороди;
Дубина Тамара. Формування життєвих компетенцій дитини дошкільного віку засобами
мультиплікації;
Дуда Ірина. Делінквентна поведінка як соціально-педагогічна проблема;
Дудко Ярослава. Нормативно-правові умови управління вихованням студентської молоді
у вищих педагогічних навчальних закладах України (1958-1990 рр.);
Дуйловська Оксана. Професійний інтерес як складова мотивації вчителя початкової
школи;
Жмурко Валентина. Cутність проектної технології у формуванні екологічної культури
дітей дошкільного віку;
Журавльов С.О. Цінність образотворчої грамотності у загальному контексті
професійної компетентності художників-керамістів;
Журо Анастасія. Феномен самовизначення особистості в психологічній науці;
Заколотюк Валерія. Специфіка співвідношення рівня стресостійкості особистості
старшокласників з можливостями подолання дитячого травмівного досвіду;
Замніус Світлана. Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку засобами
образотворчого мистецтва;
Захарова Валентина. Роль цінностей і ціннісних орієнтацій у розвитку особистості
старшокласника;
Зеленська Марія, Циба Наталія. Взаємодія сім’ї та школи в процесі розвитку
особистості школяра;
Іванова Валентина, Непша Олександр. Проблеми взаємодії людини та природи;
Іванченко Ірина. Методика «перевернутого навчання» в інтегрованому уроці хімії;
Ісмаілова Ельвіна. Етичні аспекти проведення досліджень з участю тварин;
Калашнікова Д. Використання елементів стилізації форм рослинного і тваринного світу
у розвитку навичок декоративно-орнаментального малювання у дітей старшого
дошкільного віку;
Карабін Яна-Анастасія, Каніболоцька Тетяна,, Карпа Олеся. Аксіологічні аспекти
взаємодії людини і природи;
Кишкань Оксана. Інтерактивний театр як засіб розвитку спілкування дошкільників;
Копєйцева Л.П. Концептуальні аспекти інклюзивної освіти у вищих навчальних закладах:
теоретичний аспект;

Крупіна Л.В. Місце і значення допрофесійної педагогічної підготовки старшокласників у
системі сучасної гуманітарної освіти;
Кулик Лариса. Форми і засоби театрально-ігрової діяльності з дітьми дошкільного віку;
Кумака Аліна. Формування національної свідомості учнів молодшого шкільного віку в
процесі викладання предмету ''Я у світі'';
Курилова Карина. Феномен ''педагогіки добра'' в спадщині О.А.Захаренка;
Кучина Катерина, Петряник Анастасія. Змістовні складові духовності в педагогічних
теоріях початку ХХ століття;
Лебедик Л. В. Підготовка викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем
в умовах магістратури;
Леонтьева Інна. Самостійна робота студентів з курсу «історія математики»;
Лєбєдєва Марія. Формування етичної культури школярів в умовах освітнього процесу;
Липка Вікторія. Реалізація міжпредметних зв'язків економіки і математики при
викладанні алгебри та початків аналізу в загальноосвітній школі;
Лисяк К.О. Комунікативна етика як цінність людського спілкування;
Ломакіна М.І. Соціокультурні особливості та статусно-рольові ідентичності підлітків
в умовах закладів закритого типу;
Мартинова Наталія. Формування професійного образу «Я» майбутніх менеджерів;
Марюшко Анна. Феномен педагогічної любові;
Мегелик Вікторія. Особливості роботи вчителя в новій українській школі;
Меленко Дарина. Використання особистісноорієнтованних технологій в освітньому
процесі початкової школи;
Микитенко Тетяна. Формування цілісних орієнтацій молодших школярів через реалізацію
концепцій національного виховання;
Мосіна Катерина. Інтерактивні засоби навчання та методика їх використання в
загальноосвітньої школи;
Мушик Юлія. Проектна діяльність у навчально-виховному процесі початкової школи;
Назаренко Тетяна. Формування системи цінностей молодшого школяра засобами
позакласної виховної роботи;
Небитова Ірина. Ціннісні орієнтації майбутніх учителів початкових класів як запорука
їхнього професійного зростання;
Овсяннікова Юлія. Важковиховуваність підлітків в загальноосвітніх школах-
інтернатах як соціально-педагогічна проблема;
Олексенко Каріна. Тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в освіті;
Осадча Катерина. Роль тьютора у формуванні життєвих цінностей школярів;
Палій Марина. Особливості професійної підготовки вчителя початкової школи в
сучасних умовах;
Палка Інна. Теоретичні засади впровадження медіаосвіти в процесі професійної
підготовки майбутнього архітектора;
Панасенко Катерина. Соціально-педагогічні засади формування розвитку комунікативної
компетенції дітей-вимушених переселенців в умовах роботи загальноосвітнього
навчального закладу;
Паукова Вікторія. Професійне вигорання педагогів;
Петрова Катерина. Дистанційні засоби навчання старшокласників математики як засіб
реалізації індивідуального підходу;
Питулько Яна. Розвиток творчих здібностей у дітей шостого року життя в процесі
оволодіння нетрадиційними техніками образотворчої діяльності;
Рижкова Катерина. Виховання гуманних взаємин між дітьми в педагогічній спадщині
В.Сухомлинського;
Савченко Альона. Ігрові технології як складова якісної реалізації освітнього процесу
початкової школи;

Семенюк Наталія. Керівництво взаємодією учасників навчально-виховного процесу у
коледжі;
Стеценко-Єршова Ірина. Роль відчуттів у навчанні співу;
Стовбур Карина. Міжкультурна комунікація в системі підготовки вчителів початкової
школи;
Стрельніков В. Ю. Авторські курси підвищення кваліфікації викладачів на базі вищого
закладу освіти;
Стрельніков М. В. Практико-орієнтована технологія розвитку підприємницької
компетентності магістрантів з управління та адміністрування;
Сухарєва Є.М., Прокоф ̓єва О.О. Мистецтво як фактор духовного розвитку
особистості;
Тряпкіна Паліна. Інноваційні технології в процесі формування компетентностей
молодших школярів;
Туз Анастасія. Формування життєвих орієнтирів майбутніх підприємців соціокультурної
сфери українців;
Усенко Катерина. Соціальна робота із сім’ями, які виховують дітей з обмеженими
можливостями;
Фіщук Євгенія. Особистісно-орієнтований підхід у позакласній роботі з математики в
V-VI класах загальноосвітньої школи;
Халковська Заріна. Принципи та функції організації методичної роботи у дошкільному
навчальному закладі;
Циба Наталя. Ціннісне ставлення до здоров’я в системі формування особистості
молодшого школяра;
Черезова Ірина. Психотравма у контексті життєдіяльності особистості;
Човпіло Валентина. Моральне виховання старшокласників засобами історії
математики;
Чорна Альона. Психолого-педагогічні аспекти управлінської компетентності у
формуванні життєвих цінностей студентів інженерів-програмістів;
Шаров Сергій, Корзун Наталія. Значення вчителя інформатики в інформаційному
суспільстві;
Якимець Катерина. Організація та методика застосування колового тренування в ЗОШ;

СЕКЦІЯ 3

ЗНАЧЕННЯ КРАЄЗНАВСТВА, ТУРИЗМУ ТА СПОРТУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ
МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ СФЕРИ

ВІДПОЧИНКУ ТА ТУРИЗМУ

Модератор:
Волков Олександр Григорович – доктор філософських наук, професор, професор кафедри
філософії Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана
Хмельницького.
Andriukaitiene Regina. Socially responsible interinstitutional cooperation in the application of
cultural heritage for tourism;
Petrov Vladimir. Humanistyczne wartości turystyki;
Абдуллаєв Алтай, Ребар Інесса. Принцип індивідуалізації при організації фізичного
виховання студентів в секції з вільної боротьби;
Баранова Катерина. Інтернет як форма дозвілля сучасної студентської молоді;
Блинова Анжела. Проблеми функціонування ТНК у період глобалізації світового
господарства;
Бортникова Анастасія. «Медова» символіка Мелітополя: віск – сховище меду;

Гамій Катерина. Здоровя’збережувальна компетентність в стратегії нової української
школи;
Головань Микита. Мототуризм України;
Голуб Юлія. Теоретичні основи туроператорської діяльності;
Гурбик Юрій. Сучасні проблеми розвитку готельного господарства України;
Дубель Ігор. Актуальність географічного детермінізму на прикладі аксіологічної функції
краєзнавства;
Дурдиєва Мехрі. Державне регулювання сфери туризму на прикладі використання
природоохоронних територій;
Задірака Юлія. Проблеми розвитку міжнародного туризму в Україні;
Іваненко Аліна. Формування маркетингової політики готелю;
Іваненко Володимир, Купрєєнко Максим, Непша Олександр. Особливості навчально-
тренувального процесу в жіночому баскетболі;
Іванов Віталій. Особливості методики підготовки воротаря в міні-футболі;
Козловська М.В. Спорт – як чинник соціалізації молодої людини;
Кривенко Альбіна. Перспективи розвитку молодіжного туризму;
Кучеренко Юлія. Рекультивація земель на гірсько-добувних підприємствах України;
Левченко Гліб. Формування понять про харчові добавки у майбутніх фахівців харчової
промисловості;
Лозовська Катерина. Характеристика зон прибутковості та витрат в готелях;
Майборода Данііл. Активність SD і 2-OGD у гладкій м’язовій тканині шлунку гусей за дії
розчину менадіону;
Малєєв Владислав. Формування адекватних потреб студентів ВНЗ у сфері фізичної
культури;
Марчук Оксана, Павленко Валентина. Відновлювальна енергетика як інноваційний
підхід ведення підприємницької діяльності;
Матвієнко В.О. Ярмарковий рух як феномен української культури: історичний та
сучасний аспект;
Непша Александр, Сапун Татьяна. Геоэкологические проблемы использования
геологической среды человеком;
Нестерчук Ніна. Розвиток сили та гнучкості в процесі занять плаванням способами
«брас» і «батерфляй»;
Омельченко Аліна. Ефективність організації та проведення культурно-дозвіллєвої
діяльності дітей;
Омельченко Ірина. Українське театральне мистецтво: краєзнавчий аспект;
Смотров Богдан. Методика розвитку швидкості та спритності гравців у грі настільний
теніс;
Таран Анна. Актуалізація культурної спадщини в інноваційних практиках краєзнавчого
музею;
Ткачук Раїса. Особливості сільськогосподaрського природокористувaння території;
Токарева Тетяна. Теоретичні основи розкриття поняття туристичного продукту;
Федорчук Юлія. Підготовка вчителя початкових класів до впровадження
здоров’язбежувальних технологій;
Фітіль Олена. Принцип історизму у формуванні здорового способу життя при навчанні
хімії учнів середньої школи;
Хрущ Юлія, Ордян Левон, Панченко Антон, Гудзан Вікторія, Запорожець Іван.
Проблеми та перспективи природно-заповідного фонду Запорізької області;
Чіколовець Анна. Травматизм та профілактика травматизму на заняттях з легкої
атлетики;

СЕКЦІЯ 4

УНІВЕРСАЛЬНІ ГУМАНІСТИЧНІ ЦІННОСТІ ЯК ДОМІНАНТИ ГУМАНІТАРНОЇ

ОСВІТИ

Модератор:
Будько Марина Василівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри філософії
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.
Абрамович І. Жанрові особливості художніх творів Івана Багмута;
Алексєєва Г. Художня концепція самотності людини в образах жінки й природи у новелах
Г. Пагутяк
Анікіна Олександра. Концепт einsamkeit у німецькомовній картині світу;
Бабенко Тетяна. Фольклоризм у воєнних оповіданнях Олександра Довженка;
Баранюк К. Репрезентація архетипних образів у романах Ірен Роздобудько;
Бахмет Юлія. Засоби відображення категорій ввічливості в англомовній літературі;
Васякіна С. Творча спадщина Юрія Шовкопляса в критиці та літературознавстві;
Васьківська Олександра. Автобiографiзм у повiстi Василя Бондаря «Все-правда»;
Винничук Р.В. Ціннісний підхід до формування життєвих орієнтирів майбутніх фахівців
гуманітарної галузі;
Гавріш Г. Тема праці та її реалізація у творах А. Шияна;
Георгієва А. Теоретико-літературні засади вивчення індивідуального стилю письменника
Георгієва Анастасія. Вектори філософського осмислення любові у збірці Ліни Костенко
«Річка Геракліта»;
Горбань Ілона. Переклад власних імен у творах англомовного андеграунду;
Гришко А. Художнє осмислення навколишнього світу в поезіях В. Підпалого;
Груба О. Роман Іваничук: художня парадигма авторської моделі світу;
Дятлова Вікторія. Утілення естетики постмодернізму в романі І.Карпи «Фройд би
плакав»;
Дмух Вікторія. Роль ідіоматичних конструкцій у мовленні;
Дьоміна Катерина. Міфопоетика в англо-американському літературознавстві;
Єгорова Ю.М., Пономарець Г.М., Інтертекстуальна інтеграція новелістичних
конструкцій: І.Франко та Г.Тарасюк;
Єрмолова Марина. Відтворення емфатичного курсивного виділення в англо-українських
художніх перекладах;
Жигоренко Ірина. Від концепту до картини світу;
Жигоренко О. Філософія любові у творах Володимира Радіонова
Землянська Аліна. Вираження національної ідеї засобами кіномистецтва у фільмі
О. Довженка «Арсенал»;
Землянський Анатолій. Соціально-філософські виміри п’єси Неди Нежданої «Мільйон
парашутиків»;
Калініна Євгенія, Атрошенко Ганна. Ціннісно-смислові домінанти «Моєї
автобіографії»: структурно-стилістичний аспект гуморески Остапа Вишні;
Канівець Аліна. Загальні функції англійської та української мов в публіцистичному стилі;
Коваленко Анастасія. Особливості «кулінарної прози» в системі жанрів масової
літератури;
Коваленко Людмила. Урбаноніми міста Харкова і процес декомунізації: політичні,
соціальні та культурні фактори;
Корольова Аліна. Ретроспекція дидактичної парадигми у романі І. Франка «Для
домашнього огнища»;
Кузьменко Вікторія. Творчість А. Кащенка: історична та художня правда письменника;
Куст Т. Індивідуальний стиль Миколи Гоголя: особливості поетики, проблема
контексту;
Лагода А. Особливості вираження жіночої психології та вироблення моделей ґендерної

поведінки у зразках чикліт;
Лясецька Наталія, Єрмоленко Світлана. Вокатив як виразник світогляду Оксани
Забужко;
Майборода Вікторія, Землянська Аліна. Психоаналітичні мотиви ретро-детективів
Б. Коломійчука та А. Кокотюхи;
Маковська А. Психологічні колізії новелістичного дискурсу Галини Тарасюк;
Мануілова Катерина Екзистенційні мотиви у романі В. Домонтовича «Доктор
Серафікус»;
Мельниченко Т. Рецепція художніх творів К. Гордієнка;
Міняйло Світлана. Художні особливості детективу Олексія Волкова «Амністія для
хакера»;
Міц К. Універсальні культурологічні модуси у романістиці І.Франка;
Міюц А. Жанрово-стильова модифікація української літератури 1920-1960 рр.;
Николаєва Олександра. Словотворчі особливості власних назв;
Олексенко Р.І. Екзистенційний герой В. Стуса крізь призму часопросторової організації
поетичних текстів;
Павлова М. Специфіка авторської свідомості у творах Івана Маслова;
Пєфті Вєльміра, Єрмоленко Світлана. Гармонізація традиційних і модерних цінностей
світогляду Юрія Андруховича (на ґрунті порівняльних лексем);
Пінігіна Ю. Філософське осмислення буття в поетичних збірках Івана Андрусяка;
Пітель Тетяна Межа як філософсько-художня категорія у романі Р. Іваничука
«Журавлиний крик»
Посадна Т. Парадигми наукових та творчих пошуків українських письменників 1930-
1940 рр.;
Пуць Л. Поетикальні особливості історичних творів І.Нечуя-Левицького;
Скиданенко Анна. Просторова організація романів Ю. Андруховича;
Скориця Дар’я. Акціонально-прагматичний контекст української колисанки;
Скрябіна Д. Філософія творів Юрія Винничука;
Суховій Л. Поетикальні вектори прозових творів Василя Бондаря;
Таран В. Художньо-філософські візії творчості Юрія Федьковича;
Тараненко К.С. Володіння іноземною мовою як чинник якості гуманітарної освіти
майбутніх фахівців;
Тинська І. Особливості романтизму в історії української літератури І пол. ХІХ ст.;
Тинська Ірина. Соцреалістичні канони в українській літературі XX століття;
Тіга Світлана. Мова і здоров’я;
Топузлієва Олена. Функціональні домінанти як засіб встановлення еквівалентності
перекладу;
Тютюнник Світлана, Новохатня Ірина. Українська мова як механізм адаптації учнів
початкової школи;
Ушаков Микита. Відтворення інверсії як перекладознавча проблема;
Фуклєва Вікторія. Гендерні особливості англійської мови;
Чимиркова Ольга Інтермедіальний вимір роману Ю. Винничука «Танго смерті»;
Цимбар Дар’я. Роль сучасної зорової поезії у формуванні особистості;
Шевчик Ганна, Єрмоленко Світлана. Ноосферна освіта через призму біоадекватних
уроків з української мови;
Яковець А. Філософське розкриття характерів у творах Василя Бондаря на воєнну
тематику;
Яриш Ю. Інтермедіальний характер детективного роману В.Лиса «Графиня»;

Міждисциплінарний круглий стіл
«ФІЛОСОФСЬКЕ ПІДҐРУНТЯ ГАРМОНІЗАЦІЇ
МІЖКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ»

МІСТА В ПОШУКАХ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ: МЕЛІТОПОЛЬ
ІНТЕРКУЛЬТУРНИЙ (Олексенко Р. – д. філос. наук, професор кафедри філософії
МДПУ);
ПРОБЛЕМИ ІНТЕРКУЛЬТУРНОСТІ В УКРАЇНСЬКОМУ СЬОГОДЕННІ
(Молодиченко В. – д. філос. наук, професор кафедри початкової освіти МДПУ);
КУЛЬТУРОТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ (Землянський А. – к.
філос. наук, доцент кафедри філософії МДПУ);
ГІБРИДНА ІДЕНТИЧНІСТЬ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ (Балаєва А. –
магістрантка кафедри філософії МДПУ);
ПРОБЛЕМА «СВІЙ–ЧУЖИЙ» У МІЖКУЛЬТУРНІЙ ВЗАЄМОДІЇ: ДОСВІД
ФЕНОМЕНОЛОГІЇ (Лінькова Т. – магістрантка кафедри філософії МДПУ);
РОЛЬ ТАЄМНИХ СОЮЗІВ У ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
(Пінігіна Ю. – магістрантка кафедри філософії МДПУ);
ІНТЕРКУЛЬТУРНІСТЬ ТА ІНТЕРСУБ’ЄКТИВНІСТЬ: ОБУМОВЛЕНІСТЬ ТА
МОДАЛЬНІСТЬ (Волков О. – д. філос. наук, професор кафедри філософії МДПУ);
«ІНТЕРКУЛЬТУРНИЙ» – «ПОЛІКУЛЬТУРНИЙ» – «МУЛЬТИКУЛЬТУРНИЙ»:
ПРОБЛЕМНІ ПОЛЯ ТА ТЕРМІНОЛОГІЧНІ КОЛІЗІЇ (Будько М. – к. філол. наук,
доцент кафедри філософії МДПУ);
ІНТЕРКУЛЬТУРНИЙ ДІАЛОГ ЯК АКСІОЛОГІЧНА КОНСТАНТА ВИХОВАННЯ
ТОЛЕРАНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ (Копейцева Л. –
к. філол. наук, доцент кафедри української і зарубіжної літератури МДПУ);
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОЛЬКЛОРУ НАЦІОНАЛЬНИХ
МЕНШИН МІСТА МЕЛІТОПОЛЯ (Землянська А. – к. філол. наук, доцент кафедри
української і зарубіжної літератури МДПУ);
ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ В ІНТЕРКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (Дубяга В. – студентку 4 курсу ННІ СПМО);
РЕАЛЬНІСТЬ СИМВОЛІЧНОГО НАПОВНЕННЯ І СМИСЛОВОЇ ВАЛЕНТНОСТІ
ЛЕКСЕМИ «ЧЕРЕШНЯ» У ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
МЕЛІТОПОЛЬЩИНИ (Атрошенко Г. – к. філол. наук, доцент кафедри української і
зарубіжної літератури МДПУ);
ПРОБЛЕМА НАБУТТЯ ОСОБИСТІСТЮ СОЦІАЛЬНОГО ДОСВІДУ В УМОВАХ
ІНТЕРКУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА МЕЛІТОПОЛЬЩИНИ (Атрошенко Т. –
викладач-стажист кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної освіти
МДПУ);
СИМВОЛІЧНЕ МАРКУВАННЯ АНТРОПОНІМІВ У МИСТЕЦЬКОМУ
СЛОВЕСНОМУ ІНТЕРКУЛЬТУРНОМУ ДІАЛОЗІ НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ
(Рибальченко О. – магістрантка кафедри української і зарубіжної літератури МДПУ);
МУЛЬТИКУЛЬТУРНІ КЛАСТЕРИ У ПОЕЗІЇ О. ГОНЧАРЕНКА (Зотова В. –
к. пед. наук, доцент кафедри філософії МДПУ);
ПРОВІНЦІЙНЕ МІСТО: СИНКРЕТИЗМ УРБАНІСТИЧНОЇ ТА ПАСТОРАЛЬНОЇ
КУЛЬТУРИ (на прикладі Мелітополя) (Бортникова А. – аспірантка кафедри філософії МДПУ).

Міністерство освіти і науки України

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (Мелітополь, Україна)

Київський національний університет ім. Т.Шевченко (Київ, Україна)
Одеський національний університет ім. І. Мечникова (Одеса, Україна)
Запорізька державна інженерна академія (Запоріжжя, Україна)

Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка (Тернопіль, Україна)
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (Київ, Україна)
Національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди (Харків, Україна)
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (Харків, Україна)
Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка (Полтава, Україна)

Природничо-гуманітарний університет у м. Седльце (Польща)

Маріямпольська колегія (Литва)

Запрошуємо до участі

у Міжнародній науково-практичній конференції-семінарі

«ДИСКУРС В УМОВАХ МІНЛИВОСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ»

яка відбудеться 20-21 квітня 2018 року в м. Мелітополі
Напрями роботи конференції:
1. Трансформація дискурсивних позицій в умовах мінливості соціокультурного простору.
2. Концептуальні засади дослідження трансформації педагогічного дискурсу.
3. Філософський дискурс вітчизняної педагогічній думки.
4. Методологічні аспекти дослідження соціокультурного простору.
5. Осмислення дискурсивних практик в історії світової філософії.
6. Дискурсивна складова розвитку професійної культури педагогів.
7. Актуальні проблеми методології дослідження філософського, політичного і історичних дискурсів.

Місце проведення:

Навчально-науковий інститут соціально-педагогічної та мистецької освіти

вул. Михайла Грушевського 19.
Реєстрація – 9:00 – 9:55.
Початок роботи конференції – 10:00

Матеріали конференції-семінару буде розміщено на сайті Мелітопольського державного педагогічного
університету, Науковому часопису VERSUS, збірнику Матеріалів семінару, Тези наукової конференції. Учасники
конференції отримають збірники.
 Для участі в конференції необхідно до 1 квітня 2018 року на електронну пошту conf.mdpu@ukr.net
надіслати:
 заявку на участь (прізвище та ім’я, місце навчання, курс, факультет, контактний телефон, контактна адреса, e-
mail, тема доповіді, напрям роботи конференції);
 текст доповіді (до 3 сторінок);
 квитанцію про сплату організаційного внеску (сканована копія) у розмірі 200 грн., або 100 грн за умови
отримання електронної програми конференції.
Документи надсилати трьома файлами (тези, заявка, копія квитанції), напр. : Іванов І. І._тези.doc.; Іванов
І. І._заявка.doc.; Іванов І. І._квитанція.doc.
Вимоги до оформлення матеріалів : параметри сторінки : верхнє, нижнє, праве поля – 2 см; ліве поле – 3 см;
шрифт – Times New Roman, 14-й кегль, міжрядковий інтервал – 1,5; вирівнювання по ширині; абзацний відступ – 1,25.
Угорі по центру – назва доповіді великими літерами; далі через рядок праворуч – ім’я та прізвище автора, організація;
далі через рядок – текст. Сторінки не нумеруються. Обсяг тез доповідей – до 5 сторінок, статей у часопис
«VERSUS»– до 0,5 д.а.
Реквізити для сплати організаційного внеску : Карта Ощадбанку 4790 7019 0931 2363 (Орловський Олександр)
Для довідок : +38 (068)909-72- 01 – Волков Олександр Григорович
Запрошуємо до участі та співпраці!